Білім алушылар назарына !

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті құжаттар):   

Ауыстыру үшін:

Бір білім беру ұйымында бір мамандықтан екіншісіне немесе бір оқу нысанынан екіншісіне:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда.

Бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда;
 2. білім алушының ауысып кететін білім беру ұйымы басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымнан орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымға:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда;
 2. басқа білім беру ұйымына келгені туралы талон.

Ақылы негізде оқудан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда.

Бір оқу нысанынан басқа білім беру ұйымына басқа нысанға:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда;
 2. білім алушының ауысып кететін білім беру ұйымы басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі.

Шетелдік білім беру ұйымынан Қазақстан Республикасының білім беру ұйымына ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде:

 1. меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транскрипт);
 2. Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтетін білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат;
 3. шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі түсу сынақтарының нәтижелері.

Қайта қабылдау үшін:

Бұрын білім алған білім алушы басқа білім беру ұйымына:

 1. ата-аналарының бірінің (немесе өзге де заңды өкілдерінің) еркін нысандағы қайта қабылдау туралы өтініші;
 2. білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың көшірмесі.

Оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған ақылы негізде білім алушылар оқудан шығарылған күннен бастап бір ай ішінде төлемақы бойынша қарызын өтеген жағдайда:

 1. ата-аналарының бірінің (немесе өзге де заңды өкілдерінің) еркін нысандағы қайта қабылдау туралы өтініші;
 2. төлем бойынша қарызын өтегені туралы құжат.

Перевод и восстановление обучающихся по видам организаций образования

Как получить услугу в государственном органе (необходимые документы):

Для замены:

В одной организации образования от одной специальности к другой или от одной формы обучения к другой:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме.

От одной организации образования к другой организации образования:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме;

2.копия зачетной книжки (или книжки успеваемости) обучающегося, заверенная подписью руководителя и печатью организации образования.

От организации, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, к организации, реализующей образовательные программы среднего образования:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме;

2. талон о прибытии в другую организацию образования.

Обучение на платной основе по государственному образовательному заказу:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме.

От одной формы обучения к другой организации образования:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме;

2.копия зачетной книжки (или книжки успеваемости) обучающегося, заверенная подписью руководителя и печатью организации образования.

При переводе или восстановлении из зарубежной организации образования в организацию образования Республики Казахстан:

1. документ об освоенных учебных программах (академическая справка или транскрипт);

2. документ об окончании предыдущего уровня образования, проходящий процедуру нострификации в Республике Казахстан;

3. результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации образования.

Для повторного приема:

Обучающийся, ранее получивший образование, в другую организацию образования:

1. заявление одного из родителей (или иных законных представителей) о восстановлении в произвольной форме;

2.копия справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование.

В случае погашения задолженности по оплате обучающимися на платной основе, отчисленными в течение семестра за неуплату за обучение, в течение одного месяца со дня отчисления:

1. заявление одного из родителей (или иных законных представителей) о восстановлении в произвольной форме;

2.документ о погашении задолженности по платежам.

Мамандар қажет…….

2022-2023 оқу жылына Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының «Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжі» КМҚК келесі мамандар қажет:

КАДРЛАР БӨЛІМІНІҢ ИНСПЕКТОРЫ;

Әдіскер;
Педагог-психолог;
Тарих пәнінің оқытушысы;
Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы;
Ауылшаруашылығын механикаландыру арнайы пәндерінің оқытушысы;
Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы;
Қазақ тілі пәнінің оқытушысы;
Агрономия арнайы пәндер оқытушысы;
Паспортшы-мұрағатшы;
Хатшы — іс-жүргізуші.

Мекен-жайымыз: ШҚО, Ұлан ауданы Саратовка ауылы, Молодежная көшесі 4.
Тел: 8(723)34-38-132, 8(723)34-38-133, 8777-997-33-53, электронды мекен жайымыз –vksk.edu@mail.ru.

На новый 2022-2023 учебный год в КГКП «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» Управления образования Восточно- Казахстанского областного акимата требуются следующие специалисты:

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ на время декретного отпуска;

Методист;
Педагог-психолог;
Преподаватель Истории;
Преподаватель английского языка;
Преподаватель специальных дисциплин по механизации;
Преподаватель физической культуры;
Преподаватель казахского языка;
Преподаватель специальных дисциплин по агрономии;
Паспортист-архивариус;
Секретарь-делопроизводитель.

Адрес: с. Саратовка Уланский р-он ВКО, ул. Молодежная,4
Телефон: 8(723)34-38-132, 8(723)34-38-133, 8777-997-33-53, электронный адрес- vksk.edu@mail.ru

«Үздік анатом» облыстық олимпиадасы

Ветеринария мамандығының студенті Таңқышбек Ұлсана, жетекшісі Ескалиева Алия Солтанқызы ТКББ ұйымдарының студенттері арасында ұйымдастырылған «Үздік анатом» облыстық олимпиадасында  жүлделі 2 орынға ие болды. Жеңімпаздарымызды  құттықтаймыз!!!

«Менделеев конференциясы»

Агрономия мамандығының студенті Амренова Қазына мен ғылыми жетекшісі Ескалиева Алия Солтанқызы «Менделеев конференциясы» атты білім алушылардың қашықтықтан өткізілген қалалық ғылыми- тәжірибелік конференциясынан «Биология секциясы » бойынша жүлделі 2- орынды иеленді.

«Дәнді дақылдарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары» атты ғылыми зерттеу жұмысы қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды.

1 семестр қорытындысы

3 ақпан 2022 жылы  колледжде оқу жылы бойынша  1 семестр қорытындысы болып өтті

Мынадай мәселелер қаралды:

 1. Старосталар есебі тыңдалды
 2. Бөлім меңгерушісі С.Н.Зайнулдина 1 семестр бойынша қорытынды жасады
 3.  Студенттердің  жатақханада, колледждегі тәртібі, тәрбиесі жайлы- колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  Е. Қ.Байбатыров айтып өтті
 4. Колледж  директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары       А.С.Ескалиева студенттердің семестр бойынша алған білімдерінің нәтижесі мен сапасына тоқталды
 5.  Оқу озаттарын, озық топтарды  марапаттау рәсімі өткізілді

3 февраля 2022 г в колледже прошло собрание студентов по итогам 1 семестра текущего учебного года.

Были рассмотрены следующие вопросы:

 1. Отчет старост групп по успеваемости и посещаемости студентов группы
 2. Завотделением Зайнулдина С.Н. подвела итоги по всем группам колледжа за 1 семестр 2021-2022 уч.года.
 3. Замдиректора по ВР Байбатыров Е.К. рассказал о положении дел в общежитии, об итогах воспитательной работы среди студентов колледжа.
 4. Об итогах и качестве знаний, полученных студентами по окончанию 1 семестра выступила заместитель директора по УР Ескалиева А.С.
 5. Официальное награждение грамотами отличников и хорошистов колледжа.

Студенттерге мадақтама берілді!

Колледжімізде 1-ші курстар бойынша І-семестрді «өте жақсы», «жақсы» аяқтаған студенттерге мадақтама беріліп, олардың ата-аналарына, оқыған мектептерінің директорларына колледж әкімшілігі алғыс хат жіберілді.

По итогам 1 семестра студентам 1 курсов, окончивших учебу на «отлично» и «хорошо», были вручены грамоты. Родителям и директорам школ данных студентов были отправлены благодарственные письма от администрации колледжа.

«Кел төрлет Жаңа Жыл!»

   Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінінде 3 ВКА тобының ұйымдастыруымен 28.12.2021 жылы «Кел төрлет Жаңа Жыл!» атты жаңа жылдық көгілдір от кеші өтті.

   Оқытушылар, студенттер Шығыс күнтізбесі белгілерінің персонаждары болып киініп, ертегілер әлемінен концерттік қойылымдар көрсетті. Сонымен қатар студенттер өз қалауларымен әртүрлі тағамдар дайындап, жаңа жылдық дастархан жасады.

   28.12.2021 году в Восточно-Казахстанском сельскохозяйственном колледж прошел новогодний голубой огонек «Добро пожаловать Новый год!» организованной группой 3 ВКА.

    Преподаватели и студенты нарядились в костюмы символизирующие года по Восточному гороскопу, а также были представлены концертные номера из сказочных персонажей. По желанию студентов каждая группа накрывали для себя праздничный стол.

«Тәуелсіздік — тұғырым»

    Ағымдағы жылдың,  желтоқсан айының 07 де  Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінде ,Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігіне  30 жыл толуына   арналған  «Тәуелсіздік — тұғырым» атты мәнерлеп оқу байқауы өтті.

    Байқаудың мақсаты: Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін өркендетуге, тәуелсіздігіміздің шексіз, мәңгі болуына адал қызмет ететін білімді де жан — жақты дамыған, интеллекті жоғары, батыл текті, намысты ұрпақ, шынайы патриоттар тәрбиелеу.Байқау  екі кезеңнен өтті.Бірінші  кезеңде студенттер аталаған  тақырыпқа сәйкес  өлеңдерді  мәнерлеп оқыды.Екінші  кезеңде студенттердің білімін тексеру мақсатында   сұрақтар қойылды.Әділқазылар алқасы байқаудың бағалау өлшемдеріне  сәйкес бағалап,марапаттады.

    07 декабря текущего года в Восточно — Казахстанском сельскохозяйственном колледже прошел конкурс чтецов «Тәуелсіздік-тұғырым», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    Цель конкурса: развитие и поддержка чувств патриотизма, гордости к своей Родине среди молодежи. Конкурс проходил в два этапа.На первом этапе студенты выразительно читали стихи по названной теме.На втором этапе были заданы вопросы с целью проверки знаний студентов.Жюри оценивало и награждало в соответствии с критериями оценивания конкурса.

Олимпиада өтті

        09.11.21 – 19.11.21 жж аралығында Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінде, жоспарға сәйкес, студенттердің  білімге деген  қызығушылықтарын арттыру, ғылыми әдебиеттермен өз бетінше іздену жұмыстарын белсендіру, шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу мақсатында,  жалпы білім беретін пәндерден колледжішілік Олимпиада өтті.

        Олимпиада екі кезеңде өткізілді.Олимпиада қорытындысы анықталып, жеңімпаздар 1- ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Олимпиада қатысушы студенттердің барлығына, алдағы уақытта да жеңіске жете берулеріне тілектеспіз.

       С 9 по 19 ноября 2021 года в Восточно – Казахстанском сельскохозяйственном колледже  прошла  внутриколледжная Олимпиада по общеобразовательным предметам. Олимпиада проводилась  в два этапа.    Олимпиада проводилась  с целью повышения у детей интереса к образованию, активизации самостоятельной поисковой работы с научной литературой, воспитания толерантности, креативной личности.

   Были подведены итоги олимпиады, победители награждены дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени. Желаем всем студентам-участникам Олимпиады дальнейших побед.

«VetPro» облыстық кәсіптік шеберлік байқауы өтті

Ағымдағы жылдың 30 қарашасында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында, Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінде кәсіптік шеберлік, практикалық дағдылар мен теориялық білім деңгейін анықтау мақсатында ТжКБ жүйесі, ауылшаруашылық колледждерінің студенттері арасында «VetPro» облыстық кәсіптік шеберлік байқауы өтті.
Мақсаты –кәсіби шеберлік деңгейін аңықтау, білім алушылардың таңдаған мамандығына қызығушылығын арттыру, оларды қолдану және көтермелеу. Байқау форматы келесі тапсырмаларды орындауды қарастырды: видео презентация, өндірістік-технологиялық тәжірибеде студент жұмысын көрсету, ірі қара малдың туберкулинизациясын жүргізу техникасын, ұсақ мал тамырынан қан алу техникасын және жануарлардың денесіне дәрілік заттарды еңгізу әдістері. Байқауда облыстын үздік 7 колледжі сайысқа түсіп, өз өнерлерін паш етті. Байқау қортындысы бойынша жүлделі орын иегерлері анықталды:
1-орын – Слам Рүстем (Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжі);
2-орын – Толешов Асқарбек Ардақұлы (Қазтұтынуодағы агробизнес және экономика колледжі);
3-орын – Камилжанов Жанқабыл Нұржанұлы (Шәкәрім жоғары колледжі);
«Шипагер» номинациясы – Үсен Біржан Айқынұлы (Жарма технологиялық колледжі)
«Епті қол» номинациясы – Секеев Марат (Зайсан технологиялық колледжі)
В целях выявления уровня профессионального мастерства , практических навыков и теоретических знаний 30 ноября текущего года в Восточно-Казахстанском сельскохозяйственном колледже состоялся областной конкурс профессионального мастерства «VetPro» среди студентов колледжей сельскохозяйственного направления системы ТиПО, обучающихся по специальности «Ветеринария» в рамках празднования 30-летнего юбилея Независимости РК.
Конкурсанты вначале представили экспертам презентацию, затем приступили к заданиям, при выполнении которых они продемонстрировали технику проведения туберкулинизации, взятие крови из яремной вены МРС и др.
Цель- выявление уровня профессионального мастерства, привития интереса обучающихся к выбранной профессии, их поддержка и поощрение. Формат конкурса предусматривал выполнение следующих заданий: демонстрация работы студента на производственно-технологической практике в видео презентации, техники проведения туберкулинизации крупно рогатого скота, техники взятия крови из яремной вены мелкого рогатого скота, методов введения лекарственных веществ в организм животного.
В конкурсе участвовали 7 ведущих колледжей области.
По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
1 место — Слам Рустем (Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж)
2 место — Толешов Асқарбек Ардақұлы ( колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза)
3 место — Камилжанов Жанқабыл Нұржанұлы ( высший колледж Шакарима);
номинация «Шипагер» – Үсен Біржан Айқынұлы (Жарминский технологический колледжа)
«Епті қол» номинациясы – Секеев Марат (Зайсанский технологический колледж)

Статистика

 • 56871Всего посетителей:
 • 42Посетителей сегодня:
 • 63Посетителей вчера:
 • 400Посетителей на прошлой неделе:
 • 1231Посетителей в месяц:
Наш адрес  071615, ВКО, Уланский район, с. Саратовка, ул. Молодежная, 4.