Білім алушылар назарына !

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау

Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады (қажетті құжаттар):   

Ауыстыру үшін:

Бір білім беру ұйымында бір мамандықтан екіншісіне немесе бір оқу нысанынан екіншісіне:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда.

Бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда;
 2. білім алушының ауысып кететін білім беру ұйымы басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымнан орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымға:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда;
 2. басқа білім беру ұйымына келгені туралы талон.

Ақылы негізде оқудан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда.

Бір оқу нысанынан басқа білім беру ұйымына басқа нысанға:

 1. ауыстыру туралы өтініш (немесе өзге де заңды өкілдері) еркін нысанда;
 2. білім алушының ауысып кететін білім беру ұйымы басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі.

Шетелдік білім беру ұйымынан Қазақстан Республикасының білім беру ұйымына ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде:

 1. меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транскрипт);
 2. Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтетін білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат;
 3. шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі түсу сынақтарының нәтижелері.

Қайта қабылдау үшін:

Бұрын білім алған білім алушы басқа білім беру ұйымына:

 1. ата-аналарының бірінің (немесе өзге де заңды өкілдерінің) еркін нысандағы қайта қабылдау туралы өтініші;
 2. білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың көшірмесі.

Оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған ақылы негізде білім алушылар оқудан шығарылған күннен бастап бір ай ішінде төлемақы бойынша қарызын өтеген жағдайда:

 1. ата-аналарының бірінің (немесе өзге де заңды өкілдерінің) еркін нысандағы қайта қабылдау туралы өтініші;
 2. төлем бойынша қарызын өтегені туралы құжат.

Перевод и восстановление обучающихся по видам организаций образования

Как получить услугу в государственном органе (необходимые документы):

Для замены:

В одной организации образования от одной специальности к другой или от одной формы обучения к другой:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме.

От одной организации образования к другой организации образования:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме;

2.копия зачетной книжки (или книжки успеваемости) обучающегося, заверенная подписью руководителя и печатью организации образования.

От организации, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, к организации, реализующей образовательные программы среднего образования:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме;

2. талон о прибытии в другую организацию образования.

Обучение на платной основе по государственному образовательному заказу:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме.

От одной формы обучения к другой организации образования:

1. заявление о переводе (или иные законные представители) в произвольной форме;

2.копия зачетной книжки (или книжки успеваемости) обучающегося, заверенная подписью руководителя и печатью организации образования.

При переводе или восстановлении из зарубежной организации образования в организацию образования Республики Казахстан:

1. документ об освоенных учебных программах (академическая справка или транскрипт);

2. документ об окончании предыдущего уровня образования, проходящий процедуру нострификации в Республике Казахстан;

3. результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации образования.

Для повторного приема:

Обучающийся, ранее получивший образование, в другую организацию образования:

1. заявление одного из родителей (или иных законных представителей) о восстановлении в произвольной форме;

2.копия справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование.

В случае погашения задолженности по оплате обучающимися на платной основе, отчисленными в течение семестра за неуплату за обучение, в течение одного месяца со дня отчисления:

1. заявление одного из родителей (или иных законных представителей) о восстановлении в произвольной форме;

2.документ о погашении задолженности по платежам.

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Статистика

 • 113705Всего посетителей:
 • 7Посетителей сегодня:
 • 95Посетителей вчера:
 • 512Посетителей на прошлой неделе:
 • 1077Посетителей в месяц:
Наш адрес  071615, ВКО, Уланский район, с. Саратовка, ул. Молодежная, 4.